Reklamacje

1. Sklep www.achmoda.pl jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem klienta jest odebrać i zapłacić za towar; nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za towar oznacza naruszenie umowy sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności e-sklepu www.achmoda.pl lub konkretnych form płatności dla nielojalnego Klienta.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Dla ułatwienia procesu przygotowaliśmy protokół reklamacji.

3. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności sklepu w stosunku do konsumentów. Sklep w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

4. Sklep może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do sklepu na podany adres na koszt własny wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez klienta reklamowanego towaru, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez sklep reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo SMS-em na podany przez klienta nr telefonu.