Polityka prywatności, RODO / UODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez:
    Handel Wielobranżowy Joanna Chojnacka, ul. Przyjazna 5/41, 85-858 Bydgoszcz   tel.:  798 563 241   adres e-mail: kontakt@achmoda.pl

 

  1. Pod adresem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres z pkt. 1 można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, którym jest Joanna Chojnacka.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym achmoda.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

 

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia oraz do kontaktu z Państwem w trakcie realizacji zamówienia.

 

  1. W przypadku niepodania danych realizacja zamówienia w sklepie internetowym nie jest możliwa. Podane dane mogą zostać usunięte po okresie 50 lat zgodnie z przepisami dot. archiwizowania dokumentów.

 

  1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na pisemny wniosek organom państwowym i instytucjom upoważnionym z mocy prawa, w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z innych ustaw i kodeksów.

 

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany w bazie danych sklepu internetowego.